BRÁNA K DUCHOVNÍMU POZNÁNÍ A TRANSFORMACI

Živý systém vesmírné moudrosti

Několik vět od Ra:

Aby mohli lidé plně pochopit kým jsou, potřebují znát to odkud pocházejí a co se dělo v tom celku, ze kterého pocházejí. Potřebují znát celý ten řetězec vývoje bytosti od jednoty Prvotního Zdroje až ke zdánlivě odděleným jednotkám, kterými jsou nyní. Bez tohoto poznání je duchovní posun jednotlivce omezen/osekán.

Skutečný duchovní posun závisí na dvou proměnných - víra a vůle. Pokud některá z nich chybí, nebo jí člověk nedovolí hrát aktivní roli ve svém životě, nemůže dojít k tomu dynamickému posunu vpřed, ve který doufá tolik duchovně probuzených lidí. Dříve či později takový člověk začne stagnovat a namísto posunu zůstává na místě. Víra ale neznamená jen víra v něco vyššího, je to soubor kvalit, kterým člověk umožní jím prostoupit a otevřít ty dveře, které jsou jinak neotvíratelné. Pod tím souborem kvalit je myšleno mnoho věcí – víra ve zdar toho čeho chtějí dosáhnout, víra v možnost takového vykultivování jedince, že mu bude umožněno opustit kolo inkarnací, víra v proces (byť se může místy zdát, že nic nefunguje), víra v to, že člověk dokáže mnoho věcí, ale ne najednou a rychle, ale postupně s uvědoměním a pochopením. A zde přichází ke slovu vůle, ta musí být u každého duchovně pracujícího jedince nezlomná a neochromitelná. V první řadě je důležitá vůle poznat sám sebe (bez té to nejde, bez toho se jedinec duchovně neposune) – a poznat se od píky – tedy od té součásti PZ, kterou kdysi jedinec byl až dosud – kým se stal a kým/čím byl mezitím. Dále je nesmírně důležitá vůle uvědomit si a přijmout existenci všech svých součástí (podvědomí, nevědomí, vědomí, atd.), co v nich sídlí a jak to člověka ovlivňuje a uvědomit si i to, že musí dojít ke změně uspořádání těchto součástí, aby mohlo dojít k nějakým změnám v člověku samotném. Dále je to vůle „konat svou pravou vůli“, tedy to, co si člověk pro danou inkarnaci naplánoval, navzdory „hmoťáckým“ zvykům a toho, co se „má a patří“. Když se spojí tyto dvě proměnné a člověk je nechá v sobě působit, ví o nich a stará se o ně, jeho cesta je rovná a nic a nikdo ji nepřeruší, ani neutne.

To, co se zde dozvíte je celé učení, syntéza duchovních směrů starověku – Egypt, Atlantida a dál. Také poznatků, které se staly dostupnými až v tomto 21. století. To vše, důmyslně propojené, je obohaceno o informace „shůry“, o informace a znalosti poskytnuté bytostmi, které bděly nad lidmi před mnoha desítkami tisíc let a kterým není osud lidstva jako takového lhostejný. Tyto bytosti, duchovní rádci, samozřejmě respektují svobodnou vůli a nesnaží se radit celému lidstvu jako takovému. Pomáhají a předávají vědomosti pouze těm, kteří o to stojí, aby nikomu nenarušili jeho životní plán. Své rady a vhledy však rádi zpřístupní těm, kteří cítí touhu poznat a naučit se, kdo jsou, odkud přišli a kam mohou jít dál. Proto vznikl tento projekt Brána k duchovnímu poznání, který je ojedinělý v tom smyslu, že poskytuje ucelené vedení na cestě duchovního poznání. Vedení, které adeptovi pomůže jednak k přístupu k informacím, které se kdysi předávaly pouze z úst do ucha a jsou dávno ztraceny v čase, ale jsou nezbytné pro skutečný duchovní posun jedince, a jednak způsob, jak nahlédnout hluboko do svého nitra, aby mohlo dojít ke skutečným změnám na všech úrovních, s nimiž jedinec operuje jak v tomto hmotném světě, tak ve svém skutečném já.

Existuje mnoho úrovní existence, s nimiž lze pracovat. Zde na Zemi jsme ovlivňováni určitými rafinovanými systémy, které odmítají pustit jedince „z okovů“ jeho hmotného vnímání (a to platí i pro ty, kteří si myslí, že jsou velmi duchovně založení). Neustále se ho snaží ovlivňovat a brání mu v získávání informací, které ho skutečně posunou vpřed. Proto je nutné, aby adept vykonal velkou část své duchovní práce v prostorách mimo tuto hmotnou realitu. Mluvíme zde o prostorech laskavě vytvořených a poskytnutých bytostmi, duchovními mentory, kteří na tento projekt dohlížejí. Tyto „sféry“ lze navštívit na různých úrovních, kde tito mentoři komunikují s adeptem a umožňují mu nahlédnout do mnoha úrovní sebe sama a kde s ním také aktivně pracují. Zde může adept zjistit příčiny svých negativních vlastností, může vnímat, jaký je a proč je jaký je, v měřítku celého svého multidimenzionálního bytí. Je schopen tyto příčiny s pomocí mentorů řešit, může bytosti na těchto „místech“ požádat o očistu na jednotlivých úrovních, o informace, ale také o práci na jednotlivých strukturách svého bytí. Je toho mnohem více, čeho může adept tímto způsobem dosáhnout, ale vždy je to na základě jeho uvědomění od toho, kým byl v jiných životech, až po to, kým je dnes, vhledů do nitra jeho bytosti a v neposlední řadě komunikace s jednotlivými duchovními mentory, s nimiž řeší ten či onen problém.   

Protože je shromažďování a vstřebávání informací prvním důležitým krokem k tomu, aby člověk mohl začít na sobě duchovně pracovat, jsou informace od duchovních mentorů počáteční fází tohoto projektu. Fází, v níž adept získá ta zrnka poznání, která později vytvoří základ zdravé struktury, kterou v sobě jedinec vybuduje a na níž může dále stavět. A na těchto pevných základech bude moci v pozdějších fázích své duchovní práce vybudovat skutečný chrám, který nezničí ani vítr, ani žádný jiný rozbouřený živel. Chrámem je myšlena pevná, vyvážená struktura, do které se nikdo a nic nebude moci zavrtat a ani ji nic nebude moci vychýlit. Proto je nesmírně důležité získat skutečné informace, aby adept mohl v sobě začít budovat pevnou a zdravou strukturu. Tu bude později posilovat dalšími fázemi své duchovní práce, jako je sebezkoumání, očista, práce s minulými životy, práce s různými úrovněmi své bytosti, a tak získá „multidimenzionální strukturu“, která bude prostupovat celou jeho bytostí. Bude se postupně měnit, duchovno se bude stávát jeho větší součástí, ale to se bude dít současně s tím, jak si plně uvědomí a pochopí svou hmotnou existenci. Takový adept je nejen vědomý a vyrovnaný, ale má „vesmírný“ pohled na vše, co se mu v životě děje, a může se posunout k dalším fázím vývoje své bytosti.

Existují tři úrovně Brány k duchovnímu poznání:

  • 1
    Teoretická - pro ty, kteří ještě potřebují získat více informací, než se rozhodnou prakticky se pustit do „masomlýnku“ duchovní práce. Je to však také důležitá etapa, protože tímto způsobem dostanou do své úrovně stavební kameny, na kterých mohou později stavět.
  • 2
    Teoretická a praktická - pro ty, kteří cítí, že jsou již připraveni sami sáhnout po těchto duchovních konceptech, aplikovat je a sledovat změny, které nastanou.
  • 3
    Teoretická a praktická + intenzivní „výcvik“ - pro ty, kteří cítí, že už není čas na pomalé učení, že potřebují postupné a strukturované instrukce, jak na sobě duchovně pracovat/kultivovat se, aby mohli co nejintenzivněji dělat stálé pokroky. Je pro ty, kteří cítí svou touhu a ví, že je nejvyšší čas do toho jít „po hlavě“.