VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

vydané společností The Light Publishers LLC, poštovní adresa: 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA, (dále jen „Light Publishers“ nebo „my“),

 

pro prodej zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.thelightpublishers.net.

 

Než začnete používat náš Web, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup k Webu a jeho využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky. Tyto Podmínky se vztahují na všechny Zákazníky Webu a ostatní, kteří mají k Webu přístup nebo jej využívají. Přístupem k Webu či jeho využíváním, souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete Web využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi Vámi jako Zákazníkem Webu a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nesouhlasíte, pak nemůžete Web využívat

 

To nejdůležitější z Podmínek:

 

   Způsob platby a případnou možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.

   Stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ se závazně registrujete k Předplatnému a/nebo přihlašujete k účasti na našem Webináři a/nebo s námi uzavíráte kupní smlouvu a jste povinni nám zaplatit cenu za Předplatné, Webinář, Digitální obsah a/nebo jiné zboží nabízené na Webu.

   V okamžiku zpřístupnění Digitálního obsahu nemáte právo odstoupit od smlouvy.

   Jakožto spotřebitel můžete účast na Webináři zrušit a/nebo zboží, který není Digitálním obsahem vrátit, nejpozději do 14 dnů po jeho zakoupení.

   Bližší informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.

   Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

KDO JSME?

 

Název:                 The Light Publishers LLC

 

JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT?

 

Adresa:                16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA

E-mail:                 podpora@thelightpublishers.net

KDE MŮŽETE REKLAMOVAT ČI VRÁTIT ZBOŽÍ?

 

Adresa:               Filip Vondra - distribuce knih, Filipovská 72/2, 39001 Tábor

                        Tel: +420 774 757 650

 

E-mail:                 podpora@thelightpublishers.net

 

POJMY A DEFINICE

 

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Cena                                souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Zákazníkem za Webinář, Digitální obsah a/nebo jiné zboží;

Digitální obsah              video záznam semináře nebo Webináře, Webinář nebo jiné předtočené video-přednášky či semináře, e-book, atp.;

E-mail                             adresa elektronické pošty Zákazníka uvedená v Uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;

Fakturační období           časové období zvolené Uživatelem k úhradě Předplatného, jehož volba ovlivňuje termín splatnosti Předplatného, jedná se buď o měsíc, čtvrtletí, půlrok či rok; 

Úroveň Předplatného   jsou nabízeny tři úrovně Předplatného (první, druhá, třetí);

Nutná údržba                      se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Webu, je prováděna z iniciativy Light Publishers, nejedná se o reakci na jakoukoli závadu a jedná se o časové období, po které je Web zcela nebo zčásti nedostupný;

Občanský zákoník        dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Obsah                             zejména veškeré materiály, články, videa, informace a další duševní vlastnictví, včetně děl (i děl autorských) publikované ze strany Light Publishers jako součást Webu;

Podnikatel                     fyzická osoba nebo právnická osoba, která s námi jedná v souvislosti se svojí podnikatelskou činností; řídíme se zásadou, že Zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;

Předplatné/členství      souhrnné označení pro paušální odměnu poskytovanou Zákazníkem, na základě které je Zákazníkovi poskytováno opakované plnění ve formě stanovené v rámci popisu konkrétního typu Členství na Webu v sekci Objednat přístup;

Smlouva                         závazek obsahující celou řadu práv a povinností (našich i Vašich), který společně uzavíráme na základě zakoupení Předplatného či na základě Vaší objednávky účasti na Webináři, Digitálního obsahu, či jiného zboží prostřednictvím Webu; jedná se buď o kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb nebo o smlouvu o účasti na Webináři;

Spotřebitel                     je každá fyzická osoba, která s námi právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání;

Uživatel                           zákazník, kterému byl zřízen Uživatelský účet;

Uživatelský účet            účet k Webu, zřízený Zákazníkem podle těchto Podmínek;

Web                                internetové stránky dostupné na adrese www.thelightpublishers.net, které obsahují jak uživatelskou sekci, skrze kterou mohou Uživatelé spravovat svůj Uživatelský účet, včetně Předplatného, tak sekci e-shopu, na kterém mohou Uživatelé objednávat účast na Webinářích, Digitální obsah či jiné zboží;  

Webinář                          online kurz, resp. video-přednáška, či živý online přenos semináře vedeného lektorem s možností online diskuze s lektorem;

Zákazník                                jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba, která používá Web, přičemž se jedná zejména o Uživatele či zákazníky Light Publishers, kteří si prostřednictvím Webu zakoupili Předplatné nebo objednali účast na Webináři, Digitální obsah či jiné zboží (označovaný také jako “Vy”).

 

1   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na začátek si můžete přečíst jakým právem se řídí náš vztah, co u nás můžete zakoupit, a další základní informace.

1.1 Jakým právem se řídí náš vztah? Tyto Podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi námi a Zákazníkem (Vámi) prostřednictvím našeho Webu. Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy v těchto Podmínkách neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1.2   Co si u nás můžete zakoupit? Na našem Webu si můžete koupit:

1.2.1 námi nabízené hmotné zboží, a to zejména v podobě knih,

1.2.2   námi poskytované digitální služby nebo Digitální obsah, a to zejména v podobě:

a) Webinářů, tedy edukativních online video-přednášek – živých seminářů vedených lektorem s možností online diskuze s lektorem;

b) Záznamů Webinářů, předtočených video přednášek nebo jiného předtočeného video obsahu, který může být součástí některého z námi nabízených kurzů nebo samostatně,

c) Zvukových záznamů, tedy záznamů přednášek, podcastů, audioknih, či jakéhokoli jiného obsahu dostupného v audio formě;

d) E-booků, tedy knih, článků či jiného obsahu dostupného v elektronické textové podobě;

e) Členství, ve formě přístupu k digitálnímu obsahu v členské sekci klubu

1.3   Věk. Digitální obsah je určen osobám starším 16 let, pokud v daném případě neuvádíme jinak. 

1.4   Seznámení se a odsouhlasení Podmínek. Odesláním objednávky (tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT”) potvrzujete, že jste se seznámili s Podmínkami, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy podle těchto Podmínek a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

2   SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Před tím, než si u nás zakoupíte účast na Webináři, Digitální obsah či jiné zboží, podívejte se na tuto část.

 

2.1   Ilustrační charakter. Fotografie, které na našem Webu vidíte, mají pouze ilustrační charakter. Veškerá prezentace Webinářů, Digitálního obsahu či jiného zboží umístěná na Webu je informativního charakteru.

2.2    Zboží, cena, náklady. Námi nabízené Webináře, Digitální obsah či jiné zboží a popis jejich hlavních vlastností jsou k dispozici vždy v rámci naší prezentace na Webu. Ceny Webinářů, Digitálního obsahu a jiného zboží uvádíme včetně DPH a zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

2.3    Možnosti platby a doprava. Platební metody a možnosti dopravy, které nabízíme, najdete podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky.

2.4    Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ vytváříte závaznou objednávku, která Vás zavazuje k platbě. Před odesláním objednávky si ji můžete zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak podrobněji popisujeme v části 5.4 těchto Podmínek.

2.5    Práva Zákazníka z vadného plnění. Práva z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 13 těchto Podmínek. Nebo se můžete podívat do našeho reklamačního řádu, kde najdete bližší informace.

3   SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Na našem webu vítáme všechny! Pokud jste spotřebiteli, máte však speciální práva. O nich se můžete dočíst více v této části.

3.1   Právo na odstoupení od Smlouvy. Zákazník Spotřebitel má právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

3.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

3.1.2   u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

3.1.3   u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

3.1.4   u smlouvy o účasti na Webináři ode dne, kdy byla učiněna objednávka;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v bodě 3.1.1 až 3.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od Smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od Smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) nebo sdělením na náš e-mail podpora@thelightpublishers.net

Kdy není možné od Smlouvy odstoupit. Zákazník Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv:

3.1.5   o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

3.1.6   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

3.1.7   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud Zákazník porušil jejich původní obal;

3.1.8   o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

3.1.9   o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (např. při účasti na Webináři týden po jeho objednání),

3.1.10   o poskytování digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a my jsme Vám před uzavřením Smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od Smlouvy odstoupit.

3.2    Povinnost Spotřebitele při odstoupení od Smlouvy. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nejpozději do 14 dnů od okamžiku takového odstoupení. Zboží nám zašlete zpět nebo vraťte kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které jste ho převzali.

3.3    Snížení hodnoty zboží. V případě odstoupení od Smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Tak je tomu například v případě, kdy použili naši knihu jako zarážku do dveří, nebo jako podložku pod sklenici s vodou. Pokud nám zboží vrátíte poškozené či nekompletní, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.

3.4    Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na adresu: Filip Vondra - distribuce knih, Filipovská 72/2, 39001 Tábor.

Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí Zákazník.

3.5    Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení dle bodu 3.1 Podmínek jsme povinni vrátit Vám veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

3.6    Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu podpora@thelightpublishers.net

3.7    Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a Zákazníkem ze Smlouvy.

3.8    Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.9    Pravidla recenzí na Webu. Pravidla, podle kterých zveřejňujeme recenze na našem Webu naleznete v našich Pravidlech recenzí.

3.10 Poučení v souvislosti s Digitálním obsahem. Upozorňujeme Spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného Digitálního obsahu v zákonném rozsahu.

3.11   Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.

4   UŽIVATELSKÝ ÚČET

Chcete se u nás zaregistrovat? Super! Podívejte se do této části, abyste zjistili podmínky registrace a více informací o Uživatelském účtu.

4.1   Vytvoření Uživatelského účtu. Na základě zakoupení Předplatného/členství, účasti na Webináři, Digitálního obsahu či jiného zboží si můžete nechat vytvořit svůj Uživatelský účet. Přístupové údaje k Vašemu Uživatelskému účtu Vám budou doručeny na e-mailovou adresu zadanou v rámci objednávkového formuláře. 

4.2    Funkce Uživatelského účtu. Skrze svůj Uživatelský účet můžete sledovat Vám zpřístupněný Digitální obsah, spravovat Předplatné, objednávat Webináře, Digitální obsah, či jiné zboží nebo třeba sledovat stav vyřízení objednávek. Můžete od nás získat také zajímavý obsah, který je dostupný jen těm, co si u nás zřídí Uživatelský účet.

4.3    Uvádějte pravdivé a správné údaje. Při objednávání Webináře, Digitálního obsahu a/nebo jiného zboží uvádějte všechny údaje správně a pravdivě a při jakékoliv jejich změně je aktualizujte. Vyhneme se tak vzájemným problémům, protože Vámi uvedené údaje považujeme vždy za správné.

4.4   Bezpečnost Uživatelského účtu. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Tyto informace nikomu nesdělujte a neposkytujte svůj účet třetím osobám. Pokud zjistíte, že došlo k úniku Vašich přístupových údajů, či jinému bezpečnostnímu incidentu, kontaktujte nás prosím na e-mail podpora@thelightpublishers.net

4.5    Možnost zrušit Uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit Váš Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte, nebo v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo dle těchto Podmínek.

4.6   Dostupnost Uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že váš Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na Nutnou údržbu Webu.

4.7    Závazek Uživatele týkající se používání Webu. Zavazujete se, že:

4.7.1   neuskutečníte žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Web a ohrozit nebo znemožnit poskytování Digitálního obsahu či účast na Webinářích;

4.7.2    pro přístup k Webu se ani nepokusíte ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem námi;

5   OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBU

V této části se dozvíte, jakým způsobem si můžete objednat naše Digitální obsah nebo jiné zboží a jak to probíhá.

5.1   Ceny. Ceny Webinářů, Digitálního obsahu i jiného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. Můžeme však uzavřít Smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.

5.2    Náklady na balné a dopravné. Na Webu, v průběhu objednávky, uvádíme také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zpravidla umožňujeme pouze doručení zboží na Vámi uvedenou adresu v rámci České a Slovenské republiky. Výše těchto nákladů záleží zejména na zvoleném způsobu dodání.

5.3    Proces objednávky. Pro objednání Webinářů, Digitálního obsahu nebo jiného zboží vyplníte objednávkový formulář na Webu. Vložíte Webinář, Digitální obsah nebo jiné zboží „do košíku“, zvolíte způsob úhrady Ceny, uvedete fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. U zboží, které je označeno jako “skladem“, a u Webináře a/nebo Digitálního obsahu se jedná o závaznou objednávku, zavazující k platbě. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste odsouhlasili tyto Podmínky a četli naše Zásady zpracování osobních údajů.

5.4    Proces odeslání objednávky. Před dokončením objednávky můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste uvedli. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT” a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že jste použili zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Můžete být odpovědni za škodu, kterou tímto způsobíte.

5.5    Vlastnosti zboží. Před dokončením objednávky máte povinnost se seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Objednáním potvrzujete, že jste se s těmito informacemi seznámili a že jim rozumíte.

5.6    Dodatečné potvrzení objednávky. Jsme oprávněni Vás v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu, počet přístupů k Webináři a/nebo k Digitálnímu obsahu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále také o upřesnění správnosti výběru množství zboží, daného Webináře a/nebo Digitálního obsahu.

5.7    Okamžik uzavření Smlouvy a potvrzení objednávky. Po dokončení objednávky, od nás obdržíte automatické potvrzení a shrnutí objednávky na e-mail, který máte uvedený v Uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT.

5.8    Telefonická objednávka. Webinář, Digitální obsah či jiné zboží si můžete objednat také telefonicky. Pokud takto dokončíte objednávku, obdržíte od nás potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové Ceny, či případné náklady spojené s balením a dodáním na Váš e-mail, který jste uvedli v telefonickém hovoru, spolu s těmito Podmínkami, Reklamačním řádem, Zásadami zpracování osobních údajů a Formulářem pro odstoupení od Smlouvy. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail uvedený v telefonické objednávce.

5.9    Povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi zboží či Digitálního obsahu. Uzavřením Smlouvy, která má povahu kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a/nebo Digitální obsah a vy se zavazujete zboží a/nebo Digitální obsah převzít a uhradit nám Cenu za takové zboží a/nebo Digitální obsah.

5.10 Povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi účasti na Webináři. Uzavřením Smlouvy, která má povahu smlouvy o účasti na webináři, se zavazujeme zaslat Vám unikátní odkaz na konaný Webinář a umožnit Vám tak účast na tomto Webináři ve sjednanou dobu. Vy se zavazujete nám uhradit Cenu za účast na Webináři.

5.11   Povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi přístupu k Digitálnímu obsahu. Uzavřením smlouvy o zpřístupnění Digitálního obsahu (např. i záznam z Webináře) se zavazujeme zpřístupnit Vám Digitální obsah v Uživatelském účtu po dobu určenou na Webu v rámci popisu konkrétního Digitálního obsahu a Vy se zavazujete uhradit nám Cenu za zpřístupnění sjednaného Digitálního obsahu.

5.12  Kopie Podmínek a formuláře pro odstoupení od Smlouvy. Kopii uzavřené Smlouvy ve znění platných Podmínek obdržíte na Váš e-mail. Zde je odkaz na formulář pro odstoupení od Smlouvy v zákonné lhůtě.

5.13  Komunikační prostředky na dálku. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.    

6   CENA ZBOŽÍ, WEBINÁŘE, DIGITÁLNÍHO OBSAHU A ZPŮSOBY PLATBY

V této části se dozvíte jaké jsou možnosti platby a jak funguje náš věrnostní program, pokud jej budeme nabízet.

6.1   Cena. Všechny Ceny Webinářů, Digitálního obsahu nebo jiného zboží jsou uvedeny v eurech (€) a jsou uvedeny včetně DPH.

6.2    Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, Cenu Webináře a/nebo Digitálního obsahu, to vše podle Smlouvy, nám můžete uhradit:

A.   bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený u objednávky;

B.  online platební kartou;

C.   online bankovním převodem;

Konkrétní způsob platby si můžete zvolit v závěru objednávky.

6.3    Cena za dodání zboží. Společně s Cenou jste povinni nám zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky budete informováni o konečné Ceně obsahující náklady balného a dopravného.

6.4   Nereálná Cena zboží. V případě zobrazení nereálné Ceny v hodnotě 0 € (slovy nula eur) nebo zobrazení vysoce netržní Ceny, kdy za netržní Cenu je považována taková Cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. O tom budete informováni na váš e-mail.

6.5    Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mail.

6.6    Dárkové poukazy. Nabízíme Vám možnost zakoupení elektronických dárkových poukazů (voucherů) v libovolné hodnotě. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na váš e-mail.  Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 120 dnů od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné jít do sekce „Uplatnit poukaz“, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od Smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využít.

7   WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍ OBSAH

Zakoupili jste si u nás účast na Webináři nebo Digitální obsah? Tady se dozvíte, jak Vám budou zpřístupněny, abyste se na ně mohli podívat.

7.1   Webinář. V případě zakoupení účasti na Webináři se předmět koupě považuje za převzatý Zákazníkem v okamžiku, kdy obdržíte na e-mail sdělený při zadávání objednávky unikátní odkaz, či přihlašovací údaje k připojení na zakoupený online Webinář. Unikátní odkaz, či přihlašovací údaje k připojení na Webinář od nás obdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů.

7.2    Záznamy Webinářů, e-booky, audio či video obsah a jiné naše online kurzy. V případě Digitálního obsahu se předmět koupě považuje za převzatý Zákazníkem v okamžiku, kdy je Vám Digitální obsah zpřístupněn (např. zpřístupnění Digitálního obsahu v Uživatelském účtu, doručení e-booku, doručení odkazu ke shlédnutí záznamu Webináře atd.).  

7.3    Platnost odkazu. Vezměte na vědomí, že Digitální obsah Vám bude zpřístupněn pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného Digitálního obsahu, zpravidla se bude jednat o dobu 42 dní od uzavření Smlouvy a její následné úhrady. Pokud Vám bude Digitální obsah zpřístupněn v rámci Předplatného, bude zpřístupněn zpravidla po dobu trvání Předplatného. Jste tak povinni využít přístup k Digitálnímu obsahu v této době.

7.4    Internetové připojení. K účasti na Webináři nebo pro zpřístupnění Digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software Vašeho zařízení.

7.5    Uplatnění práva z vad. Práva Zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho Reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

8   DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A SITUACE, KDY MŮŽE VZNIKNOUT ŠKODA

V této části popisujeme, kdy se Digitální obsah zpřístupníme nebo kdy zboží odešleme a jakým způsobem se k Vám dostane.

8.1   Dodací doba zboží. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v košíku v sekci doprava a podle dodacích lhůt jednotlivých spolupracujících dopravců. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k Zákazníkovi vždy co nejdříve.

8.2    Převzetí zboží. Při přepravě zboží Zákazníkovi je zboží z naší strany předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží Zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené Zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží Zákazníkem přechází na Zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl Zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na Zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

8.3    Způsob dopravy. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky.

8.4   Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.5    Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6    Nepřevzetí zboží Spotřebitelem. Nepřevezme-li Spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží nám je následně vráceno (a současně Spotřebitel neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží) jsme oprávněni požadovat po Spotřebiteli náklady účtované dopravcem na dodání zboží nám zpět. Tento náklad pro nás představuje škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Současně jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 10 € (slovy: deset euro) a odstoupit od Smlouvy.

8.7    Nepřevzetí zboží Podnikatelem. Nepřevezme-li Zákazník – Podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem a zboží je následně vráceno nám, jsme oprávněni požadovat po Podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad pro nás představuje škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Současně jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 10 € (slovy: deset euro) a odstoupit od Smlouvy.

8.8   Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Zákazníka podle bodů 8.6 a 8.7 Podmínek jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.9    Povinnost Zákazníka při převzetí zboží. Při převzetí zboží jste povinni ho zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je Zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží dopravcem, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

8.10 Práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho Reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

9   VÝHRADA VLASTNICTVÍ

V této části popisujeme, od jakého okamžiku je zboží už jenom Vaše.

9.1   Úplné zaplacení Ceny. Vyhrazujeme si u Zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení Ceny podle příslušné Smlouvy, která je kupní smlouvou.

9.2    Výhrada vůči Podnikatelům. Pro Zákazníky – Podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Podnikatel je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10  PŘEDPLATNÉ

V této části popisujeme, jakým způsobem si můžete zřídit Předplatné na našem Webu, jaké tím získáte výhody a jaká jsou s ním spojená práva a povinnosti.

10.1   Předplatné. Prostřednictvím Webu si můžete zřídit Předplatné na základě kterého získáte přístup k Obsahu Webu, který není bezplatně přístupný ostatním Zákazníkům. Dále díky Předplatnému získáte opakované plnění z naší strany, a to zejména ve formě předplacené účasti na Webinářích, předplacenému Digitálnímu obsahu či jinému zboží, které Vám bude na základě zakoupení Předplatného zasíláno, a to vše dle popisu konkrétního typu Předplatného na Webu v sekci Objednání přístupu. Na základě zakoupení Předplatného Vám bude rovněž zřízen Uživatelský účet dle článku 4 těchto Podmínek.

10.2 Výše ceny Předplatného. Výše ceny Předplatného je stanovena vždy v rámci popisu konkrétního Předplatného na Webu v sekci Objednání přístupu. Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

10.3 Změna ceny Předplatného. Cenu Předplatného můžeme jednostranně změnit. Informace o plánované změně ceny Předplatného budou vždy k dispozici na našem Webu. Plánovaná změna ceny Předplatného bude oznámena nejméně 15 dnů před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Uživatelském účtu. Pokud Uživatel nebude se změnou ceny Předplatného souhlasit, má právo odstoupit od Smlouvy.

10.4 Předplatné jako paušální plnění. Při zakoupení Předplatného máte povinnost hradit odměnu spočívající v úhradě paušálního plnění ve formě ceny Předplatného ve výši stanovené dle konkrétního typu Předplatného, jenž si zvolíte. Cena Předplatného se v závislosti na zvoleném typu Předplatného hradí buď jednou za měsíc, či jednou za rok. Cena Předplatného se dále hradí předem, a to k prvnímu dni měsíce, na který je plnění dle konkrétního typu Předplatného poskytováno.

10.5 Způsob úhrady Ceny Předplatného. Jste oprávněni zvolit způsob úhrady ceny Předplatného, a to výlučně:

Převodem z účtu. Za předpokladu, že zvolíte roční předplatné.

Platební kartou. Za předpokladu, že zvolíte způsob platby označený jako „Platba kartou“.

10.6 Splatnost prvního Předplatného. Máte povinnost uhradit první cenu Předplatného vždy při aktivaci Předplatného na příslušné následující Fakturační období dle zvoleného typu Předplatného. Fakturační období je jeden kalendářní měsíc, jedno čtvrtletí,  jeden půlrok nebo jeden rok.

10.7 Obnova Předplatného. Pokud nedojde ke zrušení daného Předplatného z Vaší, či naší strany, může být na konci každého Fakturačního období Předplatného za stejných podmínek automaticky obnoveno. Obnovené Předplatné musí vždy navazovat na předchozí předplatné. První měsíc obnoveného Předplatného vždy bez mezery naváže na poslední, dříve zakoupený měsíc Předplatného.

10.8 Splatnost obnoveného Předplatného. Pokud dojde k obnově Předplatného v souladu s předchozím bodem těchto Podmínek, bude Vám k prvnímu dni každého Fakturačního období Předplatné strženo z platební karty, kterou jste zvolili při aktivaci Předplatného.

10.9 Změna úrovně Předplatného. Při změně úrovně Předplatného na vyšší úroveň, vznikne mezera v kontinuitě předchozích Fakturačních období v nově nabyté úrovni Předplatného. Chybějící Fakturační období nově nabyté úrovně musí být doplaceny tak, aby mezi nimi nebyly mezery od úplného počátku až do současnosti. Počátek Fakturačních období: červen 2024.

10.10    Zrušení obnovy Předplatného. Obnovování Předplatného můžete zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu v členské sekci nebo tím, že e-mailem pošlete svou žádost na adresu: podpora@thelightpublishers.net.

10.11   Okamžik úhrady Předplatného. Předplatné se považuje za uhrazené a tedy příslušné plnění začne být poskytováno až po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na náš bankovní účet.

10.12   Prodlení a dočasná blokace Uživatelského účtu. Pro případ prodlení se zaplacením Předplatného, nebo jakékoliv její části, tedy zejména, pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne automatické stržení platby dle bodu 10.9 těchto Podmínek, jsme oprávněni odepřít Vám právo užívání předplacených částí Webu, přístup k předplacenému Digitálnímu obsahu, zasílání předplaceného zboží či účast na předplacených Webinářích (dojde k blokaci Uživatelského účtu) podle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužného Předplatného a zvolení nového či opravě stávajícího způsobu úhrady ceny Předplatného.

10.13   Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že budeme povinni vystavit daňový doklad, bude doklad vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, který vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.

11   DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

V této části popisujeme, jakým způsobem chráníme naše duševní vlastnictví, které se nachází na našem Webu.

11.1   Web a Obsah. Web, jakož i jakýkoli Obsah, který se na Webu nachází jsou naším duševním vlastnictvím.

11.2   Podmínky užívání Webu a Obsahu. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu Autorského zákona k Webu, jakékoliv jeho části či jakémukoli Obsahu, který se na Webu nachází. Nemáte právo Web, či Obsah rozmnožovat, stahovat, upravovat, zpracovávat v původní či upravené podobě, zařazovat do jiného díla či díla souborného ani jakkoliv šířit.

11.3   Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že porušíte povinnosti stanovené v tomto článku, máme právo odstoupit od Smlouvy a požadovat po Vás náhradu vzniklé škody, a to včetně nemajetkové újmy.

12   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tato část se týká postupu, jakým je možné odstoupit od Smlouvy.

12.1   Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy. Právo Zákazníka – Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 3 těchto Podmínek.

12.2  Právo Podnikatele na odstoupení od Smlouvy. Zákazníci – Podnikatelé mají právo na odstoupení od Smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Podnikatel nemá právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze Spotřebiteli. Za předpokladu, že nám Podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 8.6 až 8.8 těchto Podmínek a zároveň vyzveme Podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

12.3  Odstoupení od Smlouvy při neuhrazení Ceny či Předplatného. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy zejména v případě, kdy neuhradíte Předplatné nebo Cenu řádně a včas nebo jste odmítli převzít zboží.

12.4 Odstoupení od Smlouvy při nedodržení kontinuity Předplatného. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy zejména v případě, kdy nedodržíte kontinuitu Fakturačních období od jejich počátku v červnu 2024 do vašeho posledního zakoupeného Fakturačního období.

12.5  Odstoupení od Smlouvy při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

12.6  Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu. Jsme oprávněni kdykoli, bez náhrady, odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.

12.7  Dárek. Je-li Vám společně se Webinářem, Digitálním obsahem a/nebo jiným zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li z Vaší strany k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste nám povinni vrátit i poskytnutý dárek.

12.8 Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem u Digitálního obsahu. Po zaplacení objednaného Digitálního obsahu (včetně záznamu Webináře), který byl Zákazníkovi – Spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění a/nebo prostřednictvím Uživatelského účtu, není možné od Smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak Smlouvu zrušit. O této skutečnosti jste byli informováni před uzavřením Smlouvy.

12.9  Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem u Webináře. U Smlouvy týkající se účasti na Webináři, na který si Zákazník – Spotřebitel zakoupil účast, má Spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů ode dne zakoupení účasti na Webináři.

13   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Snažíme se poskytovat Vám ty nejlepší služby, ale nikdo není neomylný. Pokud Vám přišlo vadné zboží, nebo Webinář či Digitální obsah neobsahoval to co měl, koukněte se do této části.

13.1   Vycházíme z občanského zákoníku. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2  Reklamační řád. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s naší odpovědností za vady zboží, Webináře a/nebo Digitálního obsahu je upraveno v našem reklamačním řádu.

14   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

14.1   Obchodní sdělení. Zasíláme Zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na Váš e-mail. Vaše e-mailová adresa je osobním údajem a je tak zpracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit.

14.2 Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si můžete nastavit přímo na našem Webu, kde najdete informace o používání souborů cookies.

15   VYŠŠÍ MOC

Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události?

15.1   Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak.

15.2  Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto Podmínek považuje jakákoli překážka, která nastala nezávisle na naší vůli a brání nám ve splnění naší povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili, překonali nebo předvídali. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

15.3  Výpadek v průběhu Webináře. Za vyšší moc může být považován zejména výpadek serveru v průběhu konání Webináře, či výpadek serveru na kterém je zpřístupněn Digitální obsah, vzniklý nezávisle na naší vůli. Vzhledem k tomu, že s takovou situací bohužel nemůžeme nijak bojovat, nemáte v takovém případě nárok na kompenzaci či vrácení Ceny Webináře nebo Digitálního obsahu. Současně jsme ale povinni zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.

16   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A nakonec si můžete přečíst i pár formalit.

16.1   Závazek respektovat práva Spotřebitelů. Pokud by bylo ustanovení těchto Podmínek v rozporu se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele, má přednost zákon a zavazujeme se jej takto dodržovat.

16.2  Neplatné nebo neúčinné ustanovení Podmínek. Pokud je některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, tak namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3  Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se náš právní vztah bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být Zákazník – Spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.

16.4 Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

16.5  Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů ze Smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva Zákazníků – Spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

16.6 Archivování Smlouvy. Smlouva ve znění Podmínek je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

16.7 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto Podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.8 Pokud si sjednáme odlišné Podmínky uzavření Smlouvy. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

16.9 Nezbytnost přijetí Podmínek pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto Podmínek je dobrovolné, bez jejich přijetí však bohužel nelze vytvořit zákaznický účet, ani vytvořit objednávku.

16.10   Platnost Podmínek. Tyto Podmínky jsou platné od 1.1.2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.